اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

براورد میزان تبخیر از دو جهت حائز اهمیت است یکی محاسبه تلفات اب در حوزه های ابریز و دیگری براورد نیاز ابیاری در طرحهایی که از اب مهار شده توسط سازه های هیدرولیکی استفاده می شود در مقیاس جهانی 57درصد اب روی خشکیها که بصورت نزولات جوی فرومیریزد مستقیم تبخیر می گردد. دراین تحقیق مقایسه نتایج روشهای براوردتبخیر و تعرق پتانسیل و انتخاب بهترین روش برای حوضه ابریز جاغرق در غرب مشهد انجام شده است روشهای مختلفی برای براورد تبخیر پیشنهاد شده است که نتایج آنها بستگی به پارامترهای موثر بر تبخیر مانند سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و مقدار تابش خورشید درمنطقه مورد نظر دارد. حوضه ابریز جاغرق فاقد ایستگاه تبخیر سنجی و تشت تبخیر است بنابراین برای محاسبه میزان تبخیر و تعرق پتانسیل از روشهای تورنت وایت، پنمن، هارگریوز و جنسن هیز استفاده شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه روشهای براورد تبخیر و تعیین روش مناسب برای منطقه مطالعه موردی: حوضه ابریز جاغرق در استان خراسان رضوی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان