اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

یکی از روشهای براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع استفاده از داده های تبخیر از تشت می باشد جداول و معادلات ارائه شده برای تبدیل مقادیر تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع برای شرایطی است که تشت تبخیر در میان یا با فاصله مشخصی از پوشش گیاهی باشد تشت های تبخیر در ایستگاههای هواشناسی ایران در اراضی بایر و اغلب در فرودگاهها نصب شده اند و در شرایط غیر استاندارد برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع می باشند. دراین تحقیق داده های روزانه تبخیر از تشت و داده های مورد نیاز براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش پنمن مانتیث از 9 ا یستگاه هواشناسی در استان کرمان جمع اوری شد سه مدل چند جمله ای شامل درجه یک دو و سه با متغیرهای اصلی تبخیر از تشت سرعت باد و رطوبت نسبی هوا برای تبدیل به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مورد بررسی قرارگرفت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع برای استان کرمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان