اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعات انتشار

سال

یکی از روش های مرسوم برای استخراج جزئیات از تصاویر، بخش بندی تصویر می باشد. در این تحقیق به بخش بندی نوع خاصی از تصاویر، به نام تصاویر ماهواره ای SAR می پردازیم. ویژگی بارز تصاویر SAR وجود نویز اسپکل می باشد. بخش بندی تصویر با استفاده از روش های مختلفی انجام می شود که در این تحقیق بخش بندی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی و الگوریتم ژنتیک انجام می شود. ابتدا ویژگی های تصویر SAR به وسیله الگوریتم استخراج شده و سپس با استفاده از روش خوشه بندی فازی ویژگی های استخراج شده، خوشه بندی می شوند. الگوریتم ژنتیک مورد استفاده در این تحقیق، مبتنی بر استخراج ویژگی می باشد و تابع fitness مورد استفاده در الگوریتم مبتنی بر اصل MDL می باشد که باعث حذف نویز به صورت بهینه می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بخش بندی تصاویر ماهواره ای SAR با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و خوشه بندی فازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان