اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Babol University of Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۷ تا صفحه‌ی ۱۲

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان