اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

World Applied Sciences Journal

اطلاعات انتشار

بيست و سوم،شماره۵، ۲۰۱۳، سال

صفحات

۳ صفحه، از صفحه‌ی ۶۳۵ تا صفحه‌ی ۶۳۷

The modern world is entering an era of the high–quality transformations, the fundamental basis of which was the exhaustion of opportunities of the development of industrial civilization and the formation in the depths of the current global environment of post–industrial information civilization with fundamentally new economic system in which the role of the main production resource is information and the decisive factor of production become knowledge. Functioning of the world system of cooperation and production specialization for the purpose of creation of global products and service, formation of the global information systems, increasing influence of the international organizations and multinational corporations in the world market caused emergence of new risks in the global market.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Problems of Development of the Modern Education System As One of the Risks of the Global Economy» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۲۰۰۰ تومان