اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۲ (مسلسل ۵۹)، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۸۶ تا صفحه‌ی ۹۱

زمینه و هدف: خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد و به یک مشکل جدی سلامتی تبدیل شود. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان در سالمندان مقیم آسایشگاههای تهران بزرگ در سال 83–1384  می باشد. روش بررسی:‌ این مطالعه به صورت مقطعی – توصیفی طراحی شده است و جامعه آماری آن را افراد بالای 65 سال مقیم آسایشگاه های سالمندان تهران بزرگ تشکیل می دهند. از بین 33 آسایشگاه تهران بزرگ، 27 آسایشگاه ارزیابی و کلیه افراد بالای 65 سال که مایل و قادر به همکاری بودند مورد مصاحبه و معاینه قرار گرفتند. تشخیص خشکی و سوزش دهان براساس اظهار بیمار مشخص می شد و معاینه دهان به منظور جستجوی نشانه های متربط با خشکی دهان و حصول اطمینان از عدم وجود ضایعات دهانی در مبتلایان به سوزش دهان انجام گرفت و اطلاعات مربوط به هر بیمار در فرم اطلاعاتی وی ثبت گردید. از نرم افزار SPSS روایت نه و آزمون Chi–Square برای آنالیز داده ها استفاده گردید. یافته ها: از 499 فرد بررسی شده (308 زن و 191 مرد) 121 نفر معادل 24.2% کل افراد دچار خشکی دهان علامتی بودند که شامل 86 زن برابر 27.9% و 35 مرد معادل 18.3%  بود و اختلاف زنان و مردان نیز از این نظر معنی دار بود (5.9= x2 و 0.026= P). 39 نفر معادل 7.8% کل افراد دچار سندرم سوزش دهان بودند که شامل 28 زن برابر 9.1% و 11 مرد معادل 5.8%  بودند که این دو جنس از نظر ابتلا به سوزش دهان با هم اختلاف معنی داری نداشتند. 36 نفر برابر 7.2% از بیماران نیز این دو مشکل را همزمان داشتند. نتیجه گیری: خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان مشکلات نسبتا شایعی در میان سالمندان مقیم آسایشگاه های تهران بزرگ است و زنان بیشتر ار مردان مبتلا هشتند. درمان این دو مشکل به دلیل تاثیر احتمالی بر زندگی سالمندان ضروری می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان فراوانی خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان در سالمندان مقیم آسایشگاه های تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان