اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

اطلاعات انتشار

سال

بمنظور طراحی سیستمها و برنامه ریزی آبیاری، تعیین نیاز آبی محصولات حائز اهمیت می باشد. برای تعیین تبخیرتعرق محصولات مختلف اولین گام تعیین تبخیر–تعرق گیاه مرجع است. بعلت قابل دسترس بودن اطلاعات هواشناسی، روشهای تجربی برآورد تبخیرتعرق نسبت به روشهای مستقیم کم هزینه تر بوده و کاربرد بیشتری دارند، اما بایستی دقت و صحت آنها در مقابل روشهای دقیق اندازه گیری تبخیرتعرق مانند لایسیمتر بررسی گردد. به همین منظور طرح ارزیابی روشهای مستقیم و غیر مستقیم برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع با هدف تعیین دقیق آن به همراه تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع برای شرایط منطقه به مرحله ی اجرا درآمد. طرح تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع(چمن) با استفاده از یک دستگاه لایسیمتر زهکش دار به ابعاد 1×2 و عمق 1\2 متر به مدت چهار سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (ایستگاه اراک) اجرا گردید نتایج تحقیق نشان می دهد که تبخیر و تعرق پتانسیل چمن طی چهار سال آزمایش 84–81 با دوره هفت ماهه به ترتیب 1458\1 ، 1435\4 ، 1258\4 ، 1312\2 و میانگین چهارساله 1366\0 میلی متر برآورد شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه دقت مدلهای معمول برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن با لایسیمتر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان