اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

اگرچه سطح وسیعی از کره زمین تحت پوشش آب است، تنها 1% کل آبهای کره زمین قابل بهره برداری است. کمیت و کیفیت آب، از احتیاجات اصلی توسعه پایدار به شمار می روند. از طرفی رودخانه ها نیز به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل دسترس تامین کننده نیازهای جوامع بشری مطرح بوده که علاوه بر کمیت آب و میزان آورد، کیفیت آب آنها نیز جزء پارامترهای مهم تعیینکننده محسوب میشوند. امروزه بحران آب یکی از مولفههایی است که باید در برنامهریزی– های مربوط به مدیریت منابع آب و همچنین ارزیابی سلامت حوضه های آبخیز و ایجاد تغییرات مدیریتی مورد توجه قرار گیرد . در این تحقیق از اطلاعات آنالیز شیمیایی سالیانه اندازه گیری شده آب توسط شرکت آب منطقه ای در طی سالهای 75 الی 87 برای دو ایستگاه هیدرومتری ن هارخوران(پایین روست ا) و آبگیر (بالای روست ا) در حوضه آبخیززیارتدر استان گلستان استفاده گردید که شامل اندازه گیری و ثبت پارامترهای کیفی مربوط به کاتیون ها و آنیون های هر نمونه از طریق آزمایشات مربوطه می باشد . نتایج نشان دهنده آن است که بین میانگین شاخص های کیفیت آب در دو ایستگاه در سطح 95 درصد تفاوت معنی داری وجود دارد . با بررسی کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی با استفاده از نمودار شولر و ویلکاکس مشخص گردید که کیفیت آب ایستگاه آّبگیر واقع در بالا دست روستای زیارت از نظر شرب در کلاس خوب و از نظر کشاورزی در کلاس خوب تا متوسط قرار داشته و ایستگاه نهارخوران واقع در پایین دست روستا ازلحاظ شرب در کلاس خوب تا قابل قبول و از نظر کشاورزی در کلاس متوسط قرار گرفته است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی نقش منابع آلوده کننده در تشدید بحران آب مطالعه موردی؛حوضه آبخیز زیارت گرگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان