اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

اطلاعات انتشار

, دوره  ۱۶ , شماره  ۳ (مسلسل ۳۶)، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۵۹ تا صفحه‌ی ۶۴

بیان مساله: بازسازی استخوان به منظور بازگرداندن نسوج از دست رفته به وضعیت پیشین آنها قبل از شروع تخریب انجام می‌شود. اهمیت این روش درمانی در زمینه درمان لثه و ایمپلنت کاملا محسوس است. در این درمانها ممکن است از مواد پیوندی استفاده شود که هر یک از این مواد دارای مزایا و معایبی هستند. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ماهیت نسوج تشکیل شده در ارتباط با کاربرد ماده پیوندی Biostite ® و مقایسه میزان بازسازی استخوان و ضخامت و تراکم ترابکولای استخوان ساخته شد؛ همچنین بروز واکنش جسم خارجی در ارتباط با کاربرد این ماده پیوندی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 5 راس گوسفند مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های انتخاب شده با بیهوشی عمومی مورد عمل جراحی قرار گرفتند و در ناحیه بی‌دندانی فک پایین در سمت چپ و راست در مجموع 10 ضایعه استخوانی به ابعاد 5×5×5 میلیمتر ایجاد گردید. در پنج ضایعه به صورت تصادفی از ماده پیوندی Biostite ® استفاده شد (گروه مورد) و پنج ضایعه دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پس از گذشت شش ماه از زمان جراحی، نمونه‌ها کشته شدند و محل جراحی با حاشیه سالم به صورت برشهای مجزا و در فرمالین 10% قرار داده شد. مقاطع بافت شناسی از محل ضایعات تهیه و پس از رنگ آمیزی مورد بررسی های بافت شناختی و هیستومورفومتری قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Mann–Whitney U تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین درصد استخوان ساخته شده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بیشتر و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (p<0.05). استخوان ساخته شده در هر دو گروه زنده و ترکیبی ازLamellar Bone  و Woven بود ولی ضخامت و تراکم استخوان ساخته شده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. بروز واکنش جسم خارجی در ارتباط با کاربرد ماده پیوندی Biostite ® مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استفاده از ماده پیوندی سنتتیک Biostite می‌تواند در درمانهای بازسازی استخوان سودمند باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مقایسه ‌ای هیستولوژیک و هیستومورفومتریک اثر بخشی ®Biostite در Surgical Defect» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان