اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

دانش رسان

موارد استفاده صبر در مواردی که خواسته باشیم در نامه یا گزارش اهمیت قسمتی از نوشته را به مخاطب عکس کنیم، زیر آن قسمت را کاربردخط ممتددر نگارش زبان فارسی میکشیم.

- آیا احمد از مشغله آمد ؟ ب - به خاطر فوت عمویتان لباس مشکی پوشیده اید؟ "

- آیا احمد توانست بلیط هواپیما تهیه کند؟ نشانه پرسش که میان پرانتز(دوقوس) بعد از تاریخ یا عبارتی می آید، بیان کننده شک، تردید، حدس، گمان، طعنه یا کنایه نسبت به آن تاریخ یا آن عبارت می باشد. مانند: :هرات یکی از شهرهای پاکستان (؟) است 

- سعدی در سال هفتصد و پنجاه و چهار(؟) وفات یافته است. و اگر علامت پرسش در آخر جمله قرار گیرد، به نقطه یا نشانه های دیگری نیاز ندارد.

مانند

پدر گفت: «مگر ممکن است پدری فرزند خود را دوست نداشته باشد؟»

نشان شور و احساسات نشان تعجب، هیجاننما، الف نقطه این نشان در زبان فرانسه Le Point D"exclamation و در زبان انگلیسی Exclamation Mark نامیده شده است. در زبان پارسی با عناوین تعجب، هیجاننما و الف نقطه مورد استفاده قرار گرفته است

نشانه  تعجب به صورت الف نقطه (!) نشان داده می شود و بیانگر شور، احساسات، هیجانات تند، عواطف درونی، تأثر، تالم، ترغیب و...... میباشد. این نشانه که به علامت كم. تعجب مشهور شده، موارد استفاده فراوانی دارد، که یکی از آنها تعجب و یا شگفتی است.

صبر

این علامت به نویسنده کمک میکند تا حس گفتار، آهنگ سخن و حالت روحی نویسنده را در ازای هر جمله مشخص کند و به کتابت در آورد.

گریز نما

دو کمان. دوقوسی. نشان حشو و معترضه نشان گریزنما در زبان فرانسه ölj s , Les Parentheses انگلیسی با واژه üle Parenthesis گردیده است. در زبان فارسی علاوه بر واژه فرانسوی آن که رایج شده با عنوان: دوقوس، دو کمان، گریزنما و نشان حشو و ما تم ضه مورد استفاده قرار میگیرد. موارد استفاده - برای توضیح اضافی یا ذکر جمله ای که از بحث خارج است و نیز برای جدا کردن بعضی از کلمات یا جملات، مانند علم منطق انسان را به درست فکر کردن وامی دارد. اغلب دانشمندان، منطقی فکر می کنند و منطقی صحبت می کنند ( متأسفانه همکار گرامی من به هیچ وجه از منطق اطلاعی ندارد.) که این خود نشانه  شخصیت و کمال آنهاست.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نشانه ی مناسب برای نشان دادن اهمیت قسمتی از نوشته به مخاطب کدامست؟» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان