اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله پزشكي هرمزگان

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷ تا صفحه‌ی ۳۱

مقدمه: کم خونی فقر آهن امروزه بعنوان یکی از شایعترین مشکلات تغذیه ای در جهان مطرح می باشد و در زنان عمدتا در سنین باروری است. امروزه مشخص شده است که کم خونی فقر آهن منجر به تولد نوزادان کم وزن و زایمان زودرس می شود. این بررسی به منظور تعیین میزان کم خونی فقر آهن در خانمهای باردار که جهت زایمان به مرکز آموزشی – درمانی شریعتی بندرعباس مراجعه نموده، انجام گردید. روش کار: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی 401 خانم باردار به صورت تصادفی انتخاب و پس از جمع آوری اطلاعات و خونگیری، میزان هموگلوبین، هماتوکریت، فریتین سرم، آهن سرم، ظرفیت کلی آهن اتصال یافته و مرفولوژی سلولهای قرمز تعیین گردید و هموگلوبین کمتر از 11 کم خونی تلقی شد. از آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و P<0.05 معنی دار تلقی گردید. نتایج: یافته ها نشان می دهد که در مجموع 5\17%  زنان باردار مبتلا به کم خونی و 13% مبتلا به کم خونی فقر آهن بودند. زنانی که در دوران بارداری پیکا داشتند، 07\3 بار بیشتر در معرض خطر آنمی فقر آهن قرار دارند (P<0.001). رابطه معنی داری بین زایمان زودرس و آنمی فقر آهن نیز مشاهده شد. خطر نسبی ابتلا به آنمی فقر آهن در زنانی که زایمان زودرس داشتند، 2.19 است (P<0.001). بر اساس همین نتایج تفاوت معنی داری در تعداد روزهای خونریزی قاعدگی در گروه زنان مبتلا به کم خونی وجود دارد (P<0.05).نتیجه گیری: از آنجا که کم خونی فقر آهن عارضه ای قابل پیشگیری است و یکی از گروههای آسیب پذیر در مقابل این نوع کم خونی زنان باردار می باشند، بنظر می رسد توجه خاص به برنامه های پیشگیری و مراقبت های دوران بارداری می تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری بیانجامد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «میزان شیوع کم خونی فقر آهن در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی دکتر شریعتی بندرعباس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان