اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش علوم زمین

اطلاعات انتشار

سال

درنواحی زمین ساختی فعال ویژگیهای سامانه های رودخانه ای و شکلهای توپوگرافی امکان برآوردی کمی از روابط بین فعالیت های سطح زمین و فرایندهای سطح زمین را فراهم می آورند دراین تحقیق مسائل زمین شناسی مناطق واقع در مسیر گسل لکرکوه واقع در دامنه ی شرقی کوههای دربند و لکرکوه در استان کرمان ایران مرکزی مورد مطالعه قرارگرفته است در ارزیابی آثار فعالیت گسل لکرکوه در ریخت شناسی رشته کوههای دربند و لکرکوه عمده ی توجه به کمیت های برش عرضی دره v ، نسبت پهنای بستر دره به ارتفاع آن Vt ، شاخص طول – گرادیان رود SL ، شاخص سینوسیتی کانال رودخانه S شاخص درصد بریده شدگی رخ دار شدن پیشانی کوهستان F% و شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان Smt معطوف شده است. این بررسی ها نشان میدهد که بخش مرکزی گسل لکرکوه بیشترین فعالیت را دارا می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مورفوتکتونیکی گسل لکر کوه ، ایران مرکزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۵۰۰ تومان