اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

اطلاعات انتشار

سال

مساله مکان یابی مجموعه پوششی LSCP اولین باردر سال 1971 مطرح شد که درساده ترین شکل آن بهترین مکان ها را جهت استقرار وسایل نقلیه طوری تعیین می کرد که تعداد وسایل نقلیه لازم برای پوشش دادن یک مجموعه از گروه های تقاضا کمینه شود دراین مقاله یک مدل مکان یابی پوششی چندهدفی را که تعمیمی از مدل مساله LSCP می باشد برای سرویس های آتش نشانی در نظر می گیریم که در آن به جای تعریف یک فاصله مشخص خدمات رسانی که منجر به وجود یک سطح خدمات رسانی می شود دو سطح کلاس خدمات رسانی تعریف می شود همچنیندراین مدل علاوه بر در نظر گرفتن ظرفیت برای وسایل نقلیه بیشینه کردن جمعیتی که پوشش پشتیبان دریافت می کنند نیز بهعنوان یک هدف در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش برنامه ریزی فازی آرمانی به حل این مدل چند هدفی می پردازیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی یک مدل مکان یابی پوششی برای سرویس های آتش نشانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان