اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

اطلاعات انتشار

سال

بهینه سازی فازی یکی از ابزارهای پرکاربرد در هوش مصنوعی کنترل سیستم ها مدیریت تولید می باشد که در هردو بعد تئوری و عملی دارای اهمیت است شروع کار با داده های فازی و مکانیسم بهینه سازی فازی است که بدین منظور ابتدا مفهوم عدد شبه خطی و همچنین ویژگیها و عملیات محاسباتی انجام گرفته روی آن را معرفی می نماییم و با تعیین شاخصهای اصلی و فرعی مدل بهینه سازی فازی را براساس استراتژی کمیت مرکب و الگوریتم ژنتیک بررسی خواهیم کرد و همچنین مدلی را براساس متر فازی و محدودیت های نادقیق برای سیستم تساوری فازی ارائه و در پایان هم همگرایی الگوریتمهای ارائه شده را با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف و تحلیل کارایی شان بیان می نماییم که نتیجه آن برتری روش بهینه سازی برمبنای عملیات اصلی و الگوریتم ژنتیک در اجرای روند بهینه سازی از نظر همگرایی می باشد که انواع مسئله های بهینه سازی را در بر میگیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه همگرایی دو روش حل مسئله بهینه سازی فازی برمبنای عدد شبه خطی فازی و الگوریتم ژنتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان