اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۹، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۹۷ تا صفحه‌ی ۱۰۵

مقدمه: افسردگی پس از زایمان بیماری شایعی است که آثار نامطلوب بر سلامت مادر و کودک بجا می گذارد. میزان شیوع این اختلال در بررسی های مختلف متفاوت گزارش شده است.هدف: بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در بیمارستان الزهرا شهر رشت.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس 335 زن که در بیمارستان الزهرا زایمان کردند، پس از اخذ رضایت، پرسشنامه اطلاعات دموگرافی شامل متغیرهای سن، تعداد فرزند زنده، محل زندگی، روش زایمان، خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، سابقه سقط یا مرگ کودک در گذشته، رتبه زایمان، میزان سواد و وضعیت اشتغال تکمیل شد.نمونه ها 2 تا 3 هفته پس از زایمان با آزمون خودپرسشگری بک که استاندارد و مستقل از فرهنگ است غربالگری شدند. برای مادرانی که نمره 16 یا بالاتر داشتند 2 تا 3 هفته بعد مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSMIV–TR برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی انجام شد. داده ها در موارد لزوم با آزمون های کای دو و فیشر آنالیز شد و اختلاف معنی دار در سطح 5% = a تعیین شد.نتایج: براساس آزمون غربالگری، 61 نفر افسردگی خفیف (نمره بک 16 تا 30 ) و 6 نفر افسردگی متوسط (نمره بک 31 تا 46) داشتند. از 59 نفر که برای مصاحبه بالینی مراجعه کردند 48 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بر اساس DSMIV–TR بودند (43 نفر خفیف) ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت اشتغال مادر با تشخیص افسردگی (P=0.02) و سابقه سقط و مرگ نوزاد در گذشته با تشخیص افسردگی (P=0.02) وجود داشت.نتیجه گیری: فراوانی نسبتا قابل توجهی از افسردگی خفیف به دست آمد. با توجه به محدودیت های طرح پیشنهاد می شود مطالعه های بیشتر با ابزارهای غربالگری دقیق تر و تعداد نمونه های بیشتر انجام شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شیوع افسردگی بعد از زایمان در بیمارستان الزهرای شهر رشت در سال 1383» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان