اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم خاک و آب

اطلاعات انتشار

, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۱۹۱ تا صفحه‌ی ۲۰۱

استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 3992 هکتار بادام آبی بارور، ششمین تولید کننده عمده این محصول در کشور به شمار می رود، ولی ریزش شدید میوه های جوان به عنوان یکی از معضلات عمده تولید بادام، باعث کاهش شدید عملکرد در واحد سطح این استان شده است. به منظور مطالعه تاثیر تغذیه متعادل در جلوگیری از ریزش میوه و افزایش عملکرد آزمایشی در سال زراعی 79–1378 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بر روی درختان بادام 10 ساله رقم مامایی در بادامستان مؤسسه خیریه امامیه شهرکرد اجرا شد. تیمارهای این تحقیق عبارت بودند از – T1مصرف کودهای شیمیایی توام با کود حیوانی براساس عرف باغدار به صورت پخش سطحی در سایه انداز درخت (شاهد) – T2 مصرف کودهای شیمیایی براساس توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب و کود حیوانی به صورت چالکود – T3 تیمار دوم +محلول پاشی پاییزه اوره، اسید بوریک و سولفات روی؛ – T4 تیمار سوم + محلول پاشی بهاره اوره، اسید بوریک و سولفات روی ؛ – T5 تیمار دوم + دوبار محلول پاشی با کود کامل مایع؛– T6 تیمار دوم + محلول پاشی پاییزه و بهاره اوره، اسیدبوریک و سولفات روی + دوبار محلول پاشی با کود کامل مایع.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اگرچه از نظر درصد اولیه تشکیل میوه هیچگونه تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف وجود نداشت، اما درصد نهایی تشکیل میوه به طور معنی داری در سطح پنج درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به تیمارشاهد افزایش یافت. بالاترین درصد نهایی تشکیل میوه در تیمار پنجم با 24 درصد و کمترین آن در تیمار اول با 12 درصدمشاهده گردید. همچنین اگرچه تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف به غیراز تیمار سوم بر روی ریزش 30 روز بعد ازتمام گل مشاهده نگردید، اما ریزش 45 روز بعد از تمام گل که عامل مهمی در کاهش عملکرد درختان بادام در منطقه به شمار می رود، به طور معنی داری در سطح یک درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به شاهد کاهش یافت.  عملکرد بادام نیز به طور معنی دار در سطح پنج درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به تیمار شاهدافزایش یافت به طوری که حداکثر و حداقل عملکرد به ترتیب در تیمارهای T6 و T1 با 860\5 و260\2 کیلوگرم بادام به ازای هر درخت به دست آمد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر روش کود دهی در کاهش ریزش میوه بادام رقم مامایی در چهار محال و بختیاری (قسمت اول)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان