اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Iranian Journal of Catalysis

اطلاعات انتشار

چهارم،شماره۴، ۲۰۱۴، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷۳ تا صفحه‌ی ۲۷۹

[B(OH)3]0.78[B(OH)2(OSO3H)]0.22 or (BSA) was simply prepared by addition of chlorosulfonic acid to commercial boric acid at room temperature. This cheap and green solid acid was used as an efficient catalyst for synthesis of acylals from aldehydes under solvent–free conditions at room temperature.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «[B(OH)3]0.78[B(OH)2(OSO3H)]0.22 as a new, cheap and eco–friendly catalyst for synthesis of acylals at room temperature under solvent free conditions» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان