اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Iranian Journal of Energy

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۱۶

را برای یک ساختمان مسکونی 3 طبقه تک واحدی در اقلیمهای گوناگون ایران تامین کند. به این منظور پس از ارزیابی بارهای گرما و برق ساختمان بر اساس داده های اقلیمی هر مکان و مشخصات ساختمان، ظرفیت بهینه موتور احتراق داخلی و بویلر کمکی در هر اقلیم از طریق نرم افزار تخمین زده شد. در این تحقیق برای تحلیل اقتصادی، کلیه شاخصهای ارزیابی اقتصادی نظیر ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، زمان بازگشت سرمایه محاسبه شد. فرضیات شامل فروش برق به شبکه با نرخی برابر با میزان خرید آن، مطابق پل ه مصرفی و اختصاص اعتباری معادل 30 دلار به ازای کاهش هر تن گاز گلخانه ای حاصل از اجرای پروژه بوده است . با شرایط یاد شده زمان بازگشت سرمایه درهر سه اقلیم به کمتر از 4 سال و در اقلیم معتدل به 3 سال رسید. سایر شرایط از جمله خریداری نشدن برق مازاد و اختصاص نیافتن اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای و خریداری شدن برق مازاد تولیدی سیستم با قیمتهای آزاد نیز منظور و تحلیل شدند . نتایج حاکی از تاثیر چشمگیر افزایش قیمت خرید برق تولیدی این سیستمها و تخصیص اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای بر کاهش زمان بازگشت سرمایه بود که نقش حمایتی دولت را در ترویج این سیستمها در کشور نشان می دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بکارگیری سیستم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان