اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۶

زمینه و هدف: بر اساس یافته های موجود و گزارشات مکرر مبنی بر حضور چشمگیر عفونت های سالمونلایی از سویه های مقاوم و برای مشخص نمودن وضعیت اسهال های سالمونلایی کودکان، توزیع سروتیپ های سالمونلا، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها و نحوه انتقال مقاومت به باکتری E.Coil k12 در شهرستان شهرکرد، این بررسی از ابتدای بهار 78 تا اواخر پاییز 79 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در کل این دوره زمانی 400 نمونه مدفوع مربوط به کودکان مبتلا به اسهال اخذ شده و به روش کلاسیک جستجوی سالمونلاها در محیط های کشت باکتریایی کشت و پس از جداسازی و تشخیص، به روش کافمن وایت تعیین سروتیپ شده و در نهایت در آزمون بیوگرام به روش دیسک انتشاری تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی گردیدند. نتایج: از بین نمونه های اخذشده تعداد 7 نمونه سالمونلا جدا گردید که متعاقب تایپینگ سالمونلاهای جداشده مشخص گردید که یک نمونه سالمونلا تیفی و 6 نمونه دیگر سالمونلا پاراتیفی B می باشد. جهت انجام آزمون آنتی بیوگرام از دیسک های آنتی بیوتیکی که بیشتر در درمان اسهال کودکان کاربرد دارند استفاده گردید و نتایج حاکی از آن بود که سفتی زوکسیم، سفتریاکسون، سفازولین سدیم و کلرامفنیکل هم چنان کارآیی لازم را بر سالمونلاهای مورد مطالعه در این تحقیق داشته اند. هم چنین در انتقال تجربی عامل مقاومت از سالمونلاهای جداشده به باکتری E.Coil k12 مشاهده شد که مقاومت به پنی سیلین در تمامی موارد مطالعه منتقل گردیده بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق خود تایید دیگری بر منع تجویز بی رویه داروها که از اصلی ترین علل گسترش مقاومت دارویی است می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از موارد اسهال کودکان (2–0 ساله) در شهرستان شهرکرد و بررسی پدیده انتقال مقاومت به باکتری E.Coil k12» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان