اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

شوری، دما، محیط، الگو، سن

رودیست های عضو 5 سازند کلات در ناحیه برش الگو مورد مطالعه قرار گرفته است. در مجموع 11 جنس و 8 گونه رودیستی معرفی شده اند که بهمراه شکمپایان، دوکفه ایها و مرجانهای شناسایی شده سن ماستریشن فوقانی را مشخص می نمایند.
بررسی دیرینه بوم شناختی نشان می دهد که مجموع رودیست های مورد مطالعه جزء گروه مورفولوژیکی برخاسته اند که محیط آرام، نرخ رسوبگذاری زیاد، شرایط استوایی ، عمق کم، دما و شوری زیاد را مشخص می نمایند که اجتماعات آنها به صورت ریف های سدی و پراکنده و tickets یافت می شوند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان