اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علوم و فنون دريايي

اطلاعات انتشار

پانزدهم،شماره۱، بهار ، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۷

بررسی تنوع گونه ای گل خورک های منطقه حفاظت شده خور آبی در سواحل استان هرمزگان موقعیت جغرافیایی N «28 ''11 °27و E »58 ''24 °56از اسفند 1389 تا بهمن 1390 به صورت ماهانه انجام شد. 730 نمونه متعلق به سه گونه از یک خانواده توسط دست صید گردیدند. در منطقه تحت نمونه برداری گونه های مورد بررسی Scartelaous tenuis، Boleophthalmus dussumieri و Periophthalmus waltoni بودند. بررسی فراوانی نسبی گونه ها و ترکیب گونه ای در مجموع نشان داد گونه ی S.tenuis (%75\45) بیشترین فراوانی و گونه ی%) P.waltoni 8\30) در رتبه ی دوم و گونه ی B.dussumieri (% 03\26 ) در رتبه ی سوم قرار داشتند. شاخص های تنوع گونه ای، سیمپسون و یکنواختی گونه ای به ترتیب در مهرماه دارای ( 09\1 )، (62\0)، (99\0) بالاترین مقادیر خود بوده و بالاترین مقدار شاخص غنای گونه ای در آذرماه (62\0) محاسبه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان