اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

اطلاعات انتشار

هجدهم،شماره۱، بهار ، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۱۶۳ تا صفحه‌ی ۱۷۵

زمینه و هدف: به منظور بررسی رویش گونه زربین در جهات مختلف (شمال­غرب، غرب، شمال­شرق و جنوب­غرب) یک توده خالص دست کاشت در منطقه عباس آباد بهشهر در نظر گرفته ­شد. روش­کار: با استفاده از شبکه آماربرداری 75 ×100 متر و با روش تصادفی– سیستماتیک، 50 قطعه نمونه 2 آر (200 متر مربع) در جهات مختلف جغرافیایی پیاده­ گردید. در هر قطعه نمونه، قطر تمامی درختان و ارتفاع چهار اصله درخت اندازه­گیری شد. محاسبات لازم و آنالیز­های آماری در نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفت. یافته­ها و نتایج: نتایج نشان داد که بین دامنه­ها با جهات جغرافیایی مختلف از لحاظ رویش، تفاوت­های معنی­داری وجود دارد، بطوری که بالاترین رویش قطری در جهت غرب (53\0 سانتی­متر) و کمترین مقدار آن در جهت شــمال­شرق (479\0سانتی­متر) مشاهده گردید. هم­چنین بیشترین رویش ارتفاعی در جهات غرب و جنوب­غرب (53\0 متر) و کمترین مقدار آن در جهت شمال­­غربی بوده (49\0 متر) و از لحاظ متوسط رویش سطح مقطع، بالاترین رویش در جهت غرب (87\0 متر مربع در هکتار) و کمترین آن در جهت شمال­غرب (76\0 متر مربع در هکتار) مشاهده شد. رویش متوسط حجم نیز بر حسب سن، به­ترتیب در جهت­های غرب (4 سیلو درهکتار) و شمال­شرقی (6\3 سیلو در هکتار) دارای بیشترین و کمترین مقادیر بوده­اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر عمل اکولوژی جهت جغرافیایی بر روی رویش گونه زربین (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان