اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

طب جنوب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۹۵ تا صفحه‌ی ۱۲۰۲

زمینه: پوکی استخوان و بیماری قلبی– عروقی دو عامل مهم تهدید کننده سلامت بشر هستند که باعث افزایش ناتوانی و مرگ ومیر می‌شوند. مطالعات نشان داده که با پیشرفت آترواسکلروز، تراکم استخوان کاهش می‌یابد و بیماری‌های قلبی– عروقی در افرادی‌ که استیوپروز دارند شایع‌تر است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین میزان تراکم استخوان با میزان درگیری عروق اصلی کرونر در افرادی است که تحت آنژیوگرافی قلب قرار گرفتند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 197 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر و سنجش تراکم استخوان قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنژیوگرافی بیماران به دو دسته تقسیم شدند. افرادی که درگیری قابل توجه عروق کرونر به‌صورت تنگی حداقل 50 درصد یا بیشتر در یک یا بیشتر رگ‌های اصلی عروق کرونر داشتند و افرادی که عروق کرونر طبیعی یا تنگی کمتر از 50 درصد داشتند. میانگین تراکم استخوان بر حسب گرم بر سانتی‌متر مربع در نواحی کمر و لگن توسط روش جذب سنجی اشعه X با انرژی دوگانه اندازه‌گیری شد و T– score بیماران در این نواحی تعیین شد. T–score بیشتر از 1– طبیعی، T–score بین 1– تا 5\2– و T– score کمتر از 5\2– به‌ترتیب به‌عنوان استیوپنی و استیوپروز در نظر گرفته شد. در نهایت ارتباط بین میزان تراکم استخوان با بیماری عروق کرونر توسط نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 15 و با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب بررسی شد. یافته‌ها: متوسط سنی نمونه‌ها در این مطالعه 32\11±57 سال بود. 33 درصد بیماران در ناحیه کمر و 2\24 درصد در ناحیه گردن فمور دچار استیوپروز بودند. درگیری قابل توجه عروق کرونر در 9\67 درصد افراد وجود داشت. میانگین میزان تراکم استخوان در مهره‌های کمر و استخوان لگن در افرادی که دچار تنگی عروق کرونر بودند نسبت به افرادی که آنژیوگرافی طبیعی داشتند تفاوت معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباطی بین بیماری عروق کرونر و استیوپروز پیدا نشد. مطالعات بیشتری برای اثبات این ارتباط توصیه می‌شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارتباط بین میزان تراکم معدنی استخوان و بیماری‌ عروق کرونر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان