اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

در روشهای اجرای سنتی سازه های فولادی بیشتر اتصالات در مرحله ساختو یا نصباز نوع جوشی بوده و این امر سببمی شود که اتصالات در محل اتصال مهاربندها به تیر یا ستون غالباً دارای کیفیتقابل قبولی نباشد. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که از طراحی نادرستتا عدم استفاده از پرسنل مجرب و نیز فقدان سیستم نظارت و کنترل کارآمد را شامل می شود. در این مقاله سعی شده به منظور بررسی ضعفهای ناشی از اجرای نادرست اتصالات گوشه مهاربندی شده در روش سنتی، پاره ای از عیوب موجود مطرح و با استفاده از نرم افزار المان محدودی بررسی گردد.تحلیلها بصورتغیر خطی بوده و پساز بررسی پاره ای از عیبها روشپیشنهادی مقاوم سازی ارائه شده است. مشاهده شد که با مقاوم سازی اتصالات، توزیع تنشدر جوشاتصال ورق اتصال به بال تیر یکنواختتر شده و همچنین مقدار تنشکاهشیافتو رفتار اتصال با توجه به عیوبموجود بهبود پیدا کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی تاثیراتصالات بادبندها در رفتار لرزهای سازه های فولادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان