اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اميركبير

اطلاعات انتشار

سال

هدف از این مقاله، ارایه تیوری پوسته با تغییر شکل محدود بر پایه پتانسیل بین اتمی برای یک نانو لوله تک جداره است. بدین منظور، با بکارگیری قانون کوشی – بورن، رابطه ای میان چگالی انرژی کرنشی سطح پیوسته و پتانسیل بین اتمی برقرار شده است. این تیوری با در نظر گرفتن برهم نهی چند اتمی غیرخطی و نوع ساختار نانولوله کربنی، اثرات مهم ممان خمشی و انحنای سطح خمیده را مورد بررسی قرار می دهد. با بکارگیری تیوری توسعه داده شده، روابط ساختاری که مستقل از ضخامت نانولوله و مدول یانگ هستند، میان تنش، گشتاور، کرنش، انحنا و پتانسیل بین اتمی استخراج می شود. مشاهده شد که نوع ساختار بر روی رفتار مکانیکی نانولوله تحت کشش و خمش موثر بوده و این تاثیر برای نانولوله های با شعاع بزرگتر تحت کرنش و انحنای کوچک، کمتر خواهد بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل تغییر شکل نانولوله کربنی تک جداره: یک تیوری پوسته بر پایه پتانسیل بین اتمی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان