اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۸۴ تا صفحه‌ی ۹۳

چکیده زمینه و هدف : امروزه حذف آلودگی از منابع آبی یک موضوع قابل بحث در علوم زیست محیطی می باشد. لذا کنترل آلودگی منابع آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. رنگ ها علاوه بر اثرات منفی بر جنبه های زیبا شناختی محیط، اثرات منفی بیولوژیک وشیمیایی جدی بر محیط زیست دارند. با توجه به مقاومت آنها در برابر نور، گرما و مواد شیمیایی به سختی در محیط زیست تجزیه می شوند. بنابراین این نوع از آلایندها باید قبل از ریخته شدن به محیط تصفیه شوند. رنگ ها در صنایعی مثل کاغذ، پلاستیک، لوازم آرایشی استفاده می شوند که پساب آنها می تواند به آب های سطحی و زیر زمینی راه پیدا کند. لذا هدف از این تحقیق تعیین کارایی حذف رنگزای کاتیونی آبی 41 از محیط های آبی با غلاف سیر اصلاح شده در سیستم ناپیوسته می باشد. روش بررسی : این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی– آزمایشگاهی بود، ابتدا تهیه وآماده سازی غلاف سیرصورت گرفت. سپس pH بهینه در شرایط ثابت برای فرآیند مورد مطالعه تعیین گردید. درادامه با نگه داشتن pH بهینه، تاثیر غلظت اولیه جاذب، زمان تماس و غلظتهای مختلف رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز و تفسیر داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اکسل و ضریب رگرسیون انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که کارایی حذف رنگزای کاتیونی آبی 41 در فرآیند مورد مطالعه با pH خنثی بیشترین میزان حذف و با افزایش غلظت اولیه رنگزا کارایی فرآیند کاهش می یابد. همچنین داده ها نشان داد که با افزایش زمان تماس و غلظت جاذب، کارایی حذف رنگزا افزایش می یابد. نتیجه گیری :جذب یک روش بسیار کارآمد برای حذف رنگ و بو و همچنین مواد آلی و معدنی از فاضلاب ها ی صنایع میباشد. می توان از غلاف سیر نیز به عنوان جاذبی ارزان قیمت و در دسترس برای حذف رنگهای فاضلاب صنعت نساجی بهره برد. کلید واژه ها: رنگزای کاتیونی آبی 41 ،غلاف سیر، جاذب، پساب

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی کارایی غلاف سیر به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگزای کاتیونی آبی 41 از محیط های آبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان