اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس

اطلاعات انتشار

شانزدهم،شماره۵، مرداد ، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۱۹۹ تا صفحه‌ی ۲۰۹

در این مقاله مدل تحلیلی جدیدی برای بررسی رفتار حرارتی مبدل های حرارتی گمانه در بازه زمانی کوتاه ارائه شده است. انتقال حرارت در داخل و خارج گمانه به صورت گذرا در نظر گرفته شده است. برای این منظور حل تحلیلی در دو مرحله توسعه داده شده است. در مرحله اول ابتدا پاسخ حرارتی بازه زمان کوتاه (تابع بی بعد G) سیستم به دست آمده و در مرحله دوم دمای سیال خروجی از مبدل با استفاده از تابع پاسخ محاسبه شده است. برای مدل سازی انتقال حرارت در داخل گمانه از آنالوژی بین جریان الکتریکی و جریان حرارتی استفاده شده است. بدین منظور یک مدار معادل حرارتی در داخل گمانه توسعه داده شده و معادلات انرژی حاکم در داخل گمانه بر اساس مدار معادل حرارتی به دست آمده اند. در خارج از گمانه انتقال حرارت به صورت هدایت در راستای شعاعی در نظر گرفته شده است. مجموع معادلات حاکم با استفاده از تبدیل لاپلاس حل شده اند و درنهایت دمای متوسط سیال و تابع پاسخ بازه زمانی کوتاه محاسبه شده است. در مرحله بعد دمای سیال در خروجی مبدل با استفاده از تابع پاسخ برای حالت کاکرد منقطع روشن و خاموشی سیستم محاسبه شده است. نتایج حل تحلیلی حاضر با مقادیر تجربی مقایسه شده و همخوانی بسیار خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده تجربی و نتایج حل تحلیلی مشاهده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارائه مدل تحلیلی جدید برای بررسی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی گمانه در بازه زمانی کوتاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان