اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

یکی از اثرات منفی تغییر اقلیم خطر سرمای دیررس بهاره می باشد و زمان بازشدن جوانه برگ یکی از عواملی است که می تواند در مقاومت به سرمای دیررس بهاره در درختان نقش مهمی داشته باشد از این رو بذر گونه بلوط ایرانی حاصل از 5 پروونانس مختلف زاگرس از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع در یاسوج کاشته شدند و از نظر بازشدن جوانه روند تغییر حالت جوانه ومدت زمان شروع شکفتن جوانه مورد ازمایش قرارگرفتند نتایج نشان داد که از نظر بازشدن جوانه روند تغییر حالت جوانه و مدت زمان شروع شکفتن جوانه در پروونانس های مختلف تفاوت معنی داریوجود داشت پروونانس های شمالی 4 تا 6 روز از پروونانس های جنوبی و ارتفاعات بالا 2 تا 3 روز زودتر از ارتفاعات پایین شروع به سبز شدن نمودند و روند تغییر حالت شکفتن جوانه سریعتر نیز داشتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پروونانس های مختلف گونه بلوط ایرانی Quercus brantii lindl از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان