اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

اطلاعات انتشار

مرداد و شهریور, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پی در پی ۳۲)، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۷۰ تا صفحه‌ی ۷۵

سابقه وهدف: استئوپورز شایعترین بیماری متابولیک استخوانی است که باعث کاهش مواد معدنی، بخصوص در زنان یائسه می گردد. تکنیکهای کشف استئوپوروز گران و نیاز به مهارت دارد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های رادیومورفولوژیک رادیومورفومتریک فک پایین در زنان یائسه می باشد.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 40 زن یائسه مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1383 انجام شده از تمام بیماران رادیوگرافی پانورامیک در شرایط یکسان تهیه و شاخص های Mental Index(MI)، Panoramic Mandibular Index(PMI)، Cortical mandibular Index (MCI) و Gonial Index (GI) مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات فوق بهمراه سن، مدت زمان یائسگی، وضعیت دندانی، تحصیلات، تعداد زایمان و سابقه شکستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: سن و مدت زمان یائسگی بطور معکوس با PMI, MI و GI و بطور مستقیم با MCI ارتباط معنی داری داشتند (p<0.001). وضعیت دندانی و تحصیلات دارای ارتباط معنی دار با p=0.04) MI و (p=0.03 و p=0.03) PMI و (p=0.01 بوده ولی رابطه معنی داری با GI و MCI ندارند. تعداد زایمان و سابقه شکستگی با هیچیک از شاخص ها ارتباطی نداشتند.نتیجه گیری: سن و مدت زمان یائسگی بیشترین تاثیر را روی شاخص ها دارند. با توجه به اینکه شاخص های PMI و MI با تعداد بیشتری از متغیرها رابطه دارند، می توان از آنها در شناسایی اولیه و غربالگری افراد با کاهش تراکم استخوانی استفاده کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی شاخص های رادیومورفولوژیک و رادیومورفومتریک فک پایین در زنان یائسه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان