اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش بین المللی خلیج فارس

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق سعی بر آنست که با استفاده از الگوی لاجیت عوامل موثر بر جذب توریست شهرهای ساحلی خلیج فارس(مطالعه موردی شهر بندرعباس) و میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها از سوی گردشگران نوروزی این استان مورد بررسی قرار گیرد. دادههای این تحقیق از طریق تکمیل 150 پرسشنامه از مسافران نوروزی سال 1387 که بطور تصادفی انتخاب شدهاند، جمعآوری گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که متغیرهای سن، داشتن سفر، داشتن دوست یا فامیل، وسیله نقلیه، میزان اهمیت هزینههای اقامت و میزان اهمیت به آشنایی با محل، داشتن بازار و مراکز خرید بر تکرار سفر به بندرعباس از سوی گردشگران تاثیر مثبت میگذارد. از سوی دیگر مسافت، جنسیت، میزان درآمد، نوع وسیله نقلیه سفر،هزینه های اقامتی، وضعیت آب و هوایی و میزان اهمیت به زمان و هزینه سفر متغیرهایی هستند که بر تکرار سفر به بندرعباس از سوی گردشگران تاثیر منفی میگذارد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عوامل موثر بر جذب توریستشهرهای ساحلی خلیج فارس (مطالعه موردی شهر بندرعباس)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان