اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

چکونگی انجام مدیریت ستادی پروژه ها،دردست یابی به اهداف مرحله ایی ونهایی پروژه ها تاثیربه سزایی دارد . مدلی که درحال حاضرمدیریت ستادی پروژه هاازآن پیروی می کند،تخصیص منابع مالی درپشت میزهای چانه زنی است وعرصه پیشرفت فیزیکی پروژه نقش به سزایی رادرتخصیص یافتگی اعتبارات ایفانمی کند . این مقاله درصدد است بارویکرد “ مسئله محوری {13}“ مدل اجرایی راارائه نمایدکه مدیریت ستادی پروژه ها باتمرکزبر “ مواعد کلیدی {22}“ بتواندتخصیص اعتبارات رابه تحقق اهداف مرحله ایی پروژه وپیشرفت فیزیکی آن مرتبط نماید . کوتاه شدن زمان اجرای پروژه هاوبهبود شاخص “ تصمیم گیری واجرا “ ازنتایج اولیه این مدل می باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلی برای مدیریت اثربخش ستادی پروژه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان