اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات انتشار

سال

بیشترین خطر زمین لرزه به علت سیستمهای سازه ای ضعیف، قد یمی و آسیب پذ یر است . روشهای استاتیکی فزاینده غیر خطی از جمله روشهای طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد می باشد. روش طیف ظرفبت که از جمله ش یوه های طراحی بر اساس عملکرد می باشد احتیاج دارد که دو مقدار اساسی ظرفیت لرزه ای و تقاضای زلزله به موقع با هم منطبق شوند . در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی فشار افزون میزان موثر بودن استفاده از المانهای افز اینده سختی و میرایی (ADAS) شکل در مقاوم ساز ی قابه ای بتن ی مورد X و نیز مهاربندهای فولادی 8 و 12 طبقه که بتواند معرف قابها ی بتن ی کوتاه ، متوسط ، بررسی قرار گیرد. به همین جهت 3 سر ی قابه ای بتن ی 4 و بلند باشد برای تحقیق انتخاب گرد ید. در ابتدا قابها تنها بر ای باره ای ثقلی طراحی شده و سپس با توجه به ضعیف بودن آنها برا ی مقابله با نیروهای لرزه ا ی نسبت به مقاوم ساز ی با استفاده از دو روش افزودن المانهای افز اینده سخت ی و میرایی (ADAS) و نیز مهاربندهای فولادی X شکل اقدام شده است. نقطه عملکرد بدست آمده و مقایسه آن با تراز حد ایمنی جانی آیین نامه FEMA نشان دهنده میزان موثر بودن مقاوم سازی انجام شده برای قاب خواهد بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی قابهای بتنی مقاوم سازی شده با مهاربندهای فولادی و المانهای ADAS با استفاده از روش طیف ظرفیت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان