اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علوم دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۳۲ , شماره  ۱، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷ تا صفحه‌ی ۳۲

اخیرا از گیاهان و مولکول های زیستی به منظور حذف فلزات سنگین از محیط زیست به عنوان روشی ارزان و مهربان با طبیعت استفاده می شود. در این تحقیق ابتدا مواد زمینه ای پلی ساکاریدی دیواره سلول های توتون استخراج شد و سپس اجزای پلی ساکاریدی آن شامل پکتین، همی سلولز A، همی سلولز B و سلولز جداسازی و تخلیص گردید. مواد زمینه ای و اجزای پلی ساکاریدی دیواره با محلول کلرید طلا با غلظت 100ppb در سه pH (اسیدی، تقریبا خنثی و بازی) و دو زمان متفاوت (1 و 12 ساعت) تیمار شدند. بر مبنای نتایج به دست آمده از GFAAS تمام اجزای پلی ساکاریدی دیواره قادر به جذب طلا در تمام pH ها و زمان های مورد آزمایش بودند. در بین اجزای پلی ساکاریدی دیواره، سلولز در pH های تقریبا خنثی و بازی و همی سلولز A در pH اسیدی کمترین میزان جذب طلا را نشان دادند. همی سلولز B در تمام pH ها بیشترین مقدار جذب طلا را طی 1 ساعت تیمار نشان داد. با افزایش زمان تیمار نمونه ها با محلول کلرید طلا میزان جذب طلا افزایش یافت، جز در مورد همی سلولز B که با افزایش زمان، میزان جذب طلا کاهش قابل توجهی را نشان داد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جذب طلا توسط پلی ساکاریدهای استخراج شده از دیواره سلولهای توتون (Nicotiana tobacum cv. burley21) در شرایط in vitro» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان