اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۳)، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۳۷ تا صفحه‌ی ۴۳

زمینه: رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و افسردگی موجب کاهش انگیزه، فعالیت و پیدایش مشکلات شغلی و خانوادگی است.هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه رضایت از روابط زناشویی با افسردگی در زوجین شهر رفسنجان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1383 بر روی 300 زوج 18 تا 35 ساله در رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، چند مرحله ای تصادفی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه یک جهت تعیین میزان افسردگی و پرسش نامه انریج جهت تعیین میزان رضایت از روابط زناشویی بود که با انجام مصاحبه تکمیل شدند. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، فیشر و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: شیوع افسردگی در زنان %27.7 و در مردان %25.7 بود و تفاوت بین میزان افسردگی بر حسب جنس، سن و مدت زمان ازدواج از نظر آماری معنی دار بود (p=0.04). %85.4 مردان و %77 زنان به درجات مختلف از روابط زناشویی خود راضی بودند. بین میزان افسردگی و رضایت از روابط زناشویی زوجین رابطه معکوس وجود داشت و هر چه شدت افسردگی در دو جنس مرد و زن بیش تر بود، میزان رضایت زناشویی در آنها کمتر بود (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توجه خاص برنامه ریزان مسایل خانواده و توسعه برنامه های پرستاری و بهداشت روان برای کاهش و پیشگیری از افسردگی و ارتقای رضایت زناشویی در زوجین پیشنهاد می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان