اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

در این آزمایش مینی تیوبر چهار رقم سیب زمینی (آگریا، مارفونا، ساوالان و کایزر) در سه تراکم کاشت ( 20×75 ،15×75 و25×75 سانتی متر) با استفاده از طرح آزمایشی اسپلیت پلات در چهار تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد اثر تراکم کاشت و ارقام بر صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاعبوته، عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده کل و قابل فروش در بوته، متوسط اندازه غده و درصد م اده خشک معنی دار بود. اثر متقابل تراکم کاشت ×ارقام از لحاظ صفات تعداد غده کل و قابل فروش در بوته و عملکرد غده کل و قابل فروش اختلاف معنی داری داشت. بیشترین عملکرد غده بذری مربوط به تراکم کاشت 20×75 سانتی متر؛ ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکردغده کل، تعداد غده کل در بوته و متوسط اندازه غده مربوط به تراکم کاشت 25×75 سانتی متر بود. رقم ساوالان دارای تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکرد غده کل، عملکرد غده بذری و تعداد غده کل در بوته، رقم آگریا دارای ارتفاع بوته و رقم مارفونا دارای متوسط اندازه غده بیشتری بودند. اثر متقابل رقم × تراکم کاشت نشان داد که رقم ساوالان در تراکم کاشت 25×75 سانتی متر دارای بیشترینتعداد و وزن غده کل و در تراکم کاشت 25×75 و 20×75 سانتی متر دارای بیشترین تعداد و وزن غده بذری در بوته بودند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیرتراکم کاشت برروی عملکرد واجزای عملکردچهار رقم سیب زمینی درمنطقه اردبیل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان