اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

ذرت، تنش خشکی، هیبرید، چوب بلال

به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر ارتفاع بوته ذرت، درصد چوب بلال، قطر چوب بلال،طول بلال و وزن هکتولیتر سه هیبرید ذرت پژوهشی به صورت کر تهای خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی وسه هیبرید ذرت به عنوان فاکتورفرعی اختصاص داده شد. براساس نتایج آزمایش با کاهش مقدار آب آبیاری در مقایسه با شرایط تأمین کامل نیاز آبی ذرت، ارتفاع بوته ذرت کاهش یافت در حالیکه بین هیبریدهای مختلف تفاوت معنی داری از نظر ارتفاع بوته وجود نداشت با این حال بیشترین ارتفاع بوته متعلق به هیبرید 704 در شرایط اعمال آبیاری کامل بدست آمد همچنین بیشترین طول بلال متعلق به هیبرید 704 در شرایط تأمین نیاز آبی کامل حاصل شد . بیشترین قطر بلال مربوط به هیبرید 647 بود و تحت تأثیر میزان آب آبیاری بین هیبریدها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین درصد چوب بلال به هیبرید 647 در شرایط اعمال تنش شدید حاصل شد که با عملکرد رابطه عکس دارد.تأثیر هیچ یک از فاکتور های آزمایش و اثر متقابل آنها بر میزان وزن هکتولیتر معنی دار نبود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تأثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته ذرت،درصد چوب بلال،قطر چوب بلال،طول بلال و وزن هکتولیتر هیبرید های ذرت در استان کرمانشاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان