اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک روش بودجه بندی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بودجه ریزی عملیاتی رویکردی برای تدوین، برنامه بودجه است که، با روشهای سنتی تفاوتهای اساسی دارد. در رویکرد عملیاتی، برای تعیین نحوه تخصیص هزینه ها از اهداف و پروژه های اصلی دستگاه استفاده می شود. تعیین و استفاده از معیارهای عملکرد دستگاهها ویژگی متفاوت بودجه ریزی عملیاتی است که کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی سازمانها را افزایش می دهد. بودجه ریزی عملیاتی، فرایندی است که تمام مدیران در همه مقاطع درآن مشارکت دارند واین نوع مشارکت باعث می شود تا مدیران تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. بودجه ریزی عمیاتی نهایتاٌ منجر به تخصیص بهینه منابع در درون وزارتخانه ها وسازمانها می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مطلوبتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهره برداری کنند بنابراین با استفاده از این سیستم بودجه بندی امکان پاسخگویی مدیران افزایشمی یابد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر بودجه ریزی عملیاتی، برنقش پاسخگویی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان