اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

مقره ها از نظر نوع ماده سازنده و شکل پروفیل به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. که با توجه به شرایط محیطی و منطقه ای، می توان از هر یک استفاده کرد. به علت حائز اهمیت بودن نقش مقر ه ها در سیست مهای قدرت، بالا بردن مقاومت سطحی آنها به منظورک اهش میزان جریان های نشتی همواره مورد توجه بوده است . نامناسب بودن طراحی عایقی مقره ها به خصوص در مناطقی با آلودگی سنگین، می تواند به شکست الکتریکی، ایجاد قطعی، افزایش توان تلفاتی در سیستم و در نتیجه بالا رفتن هزینه ها منجر شود، لذا بهینه نمودن طراحی عایقی م قره ها با توجه به سطح آلودگی منطقه، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های ناشی از تعمیر و نگهداری مقره ها داشته باشد. یکی از مهم ترین اقدامات در راستای بهتر نمودن طراحی عایقی مقره ها، بهینه سازی شکل پروفیل مقره ها می باشد که با در نظر گرفتن تاثیر پارامتر های مختلف از جمله آلودگی صورت می پذیرد. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر شکل پروفیل و جنس مقره بر روی میزان جریان نشتی و مقدار انرژی تلفاتی، آزمون مه تمیز بر روی سه نوع مقره سرامیکی، پلیمری و پلیمری–سرامیکی(هیبریدی) و با آلودگی های مختلف انجام گرفته است. هدف از انجام آزمون مه تمیز، رطوبت دهی به مقره های آلوده شده بصورت مصنوعی و اندازه گیری جریان نشتی بر روی مقره و نهایتا محاسبه و ثبت انرژی تلف شده بر روی آنهامی باشد. با استفاده از نتایج حاصل از آزمون، ابتدا نمودار تعداد پیک های جریان نشتی در نواحی مختلف جریانی رسم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله برای اولین بار به بررسی میزان تغییرات انرژی بر حسب برای تعیین پروفیل مناسب برای مناطقی با ،آلودگیESDD آلودگی بیشتر، پرداخته شده است. در انتها نیز، با توجه به نتایج نمودارها، سه نوع مقره موجود با یکدیگر مقایسه شده اندو مقره بهینه برای استفاده در مناطق با آلودگی سنگین و فوق سنگین معرفی شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی تاثیر جنس و پروفیل بر میزان جریان نشتیو انرژی تلفاتی در مقره های فشار قوی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان