اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهنده

اطلاعات انتشار

فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پي در پي ۵۵)، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۵۱ تا صفحه‌ی ۵۸

کلمات کلیدی

تومور مغز، کودکان، شیوع

سابقه و هدف: نظر به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد وضعیت تومورهای مغزی کودکان کشورمان این مطالعه با هدف بررسی الگوی تومورهای مغزی کودکان ایرانی و تعیین خصوصیات این تومورها و مقایسه آنها با آنچه در کشورهای غربی توصیف شده است، انجام گرفته است.مواد و روش ها: اطلاعات 50 کودک زیر 15 سال مبتلا به تومور مغز که در فاصله سالهای 1373–1383 در بیمارستان لقمان بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص کلیه بیماران بر اساس پاتولوژی و در مواردی بر اساس یافته های تصویربرداری بود. موارد متاستاتیک و تومورهای عروقی حذف شدند. در این راستا معیارهای تشخیص پاتولوژیک سازمان بهداشت جهانی (WHO) مورد استفاده واقع شد. اطلاعات از پرونده های بیماران استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از کل تومورهای تحت بررسی، 54% تومورهای فوق چادرینه ای و 46% تحت چادرینه ای بودند. تومور مغز در پسرها کمی شایعتر بود (54% در مقابل 46%). شایعترین تومورها، آستروسیتوما (43.9%) و سپس به ترتیب مدولوبلاستوما (26.8%)، مننژیوما (14.6%)، اپاندیموما (7.3%)، کرانیوفارنژیوما (2.4%)، اپیدرمویید (2.4%) و درمویید (2.4%) بودند. هرچند در گروه سنی 5–10 سال مدولوبلاستوما شایعترین بود. بطور کلی سردرد و استفراغ شایعترین علایم بودند ولی در کودکان زیر پنج سال استفراغ و افزایش دور سر قابل ملاحظه تر بودند. توزیع سنی تومورها به ترتیب عبارت بود از: 16% در گروه 0 تا 4 سال، 28% در گروه 5–9 سال و 56% در گروه 10–15 سال. آستروسیتوما در دختران و مدولوبلاستوما به طور نسبی در پسران شایعتر بود. شیوع نسبی مننژیوما در گروه مورد مطالعه ما بیش از سایر مطالعات بود.نتیجه گیری: در مطالعه ما شیوع و توزیع تومورهای مغز در کودکان تا حدی با مطالعات غربی تفاوت دارد. این نکته موید آنست که در مورد تشخیص چنین بیمارانی میبایست به مسایل منطقه ای موثر در توزیع بیماری توجه کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ده ساله تومورهای مغزی کودکان و عوامل همراه آن در بیمارستان لقمان حکیم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان