اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

هدف این تحقیق توصیفی پیمایشی بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی بود جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسانرضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر چند تن از اساتید دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. 0\87 تا 0\95 داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیر گذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی متوسط ساعات استفاده از رایانه سن و سابقه خدمت در مجموع 54\1 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبییننمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانه ای میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی درمجموع 68\6 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عوامل موثر بربکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی مطالعه موردی استان خراسان رضوی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۵۰۰ تومان