اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دانشکده فني دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

آبان, دوره  ۴۱ , شماره  ۴ (پياپي ۱۰۶)، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۵۱۱ تا صفحه‌ی ۵۲۳

در این تحقیق، برای سیستم های چند جزیی، مدل برنامه ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه بر اساس قابلیت اطمینان،‌ ارایه و حل شده است. در مدل پیشنهادی نوع فعالیتهای نت ادواری در هر بازه بازرسی بگونه ای تعیین می شود که، ضمن تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز،‌ مجموع وزن دهی شده هزینه های مرتبط کمینه شود. در طراحی برنامه نت، دوره برنامه ریزی به تعدادی بازه بازرسی تقسیم شده و در ابتدای هر بازه، با در نظر گرفتن محدودیتهای سیستمی، یکی از سه نوع فعالیت نت شامل: 1) بازرسی و سرویس جزیی، 2) تعمیرات پیشگیرانه و 3) جایگزینی پیشگیرانه برای هر جز پیشنهاد می شود. هر یک از این فعالیتها منابع مختلفی مصرف نموده و با توجه به موقعیت جز مورد تعمیر، تاثیر متفاوتی بر قابلیت اطمینان سیستم می گذارد. هزینه های در نظر گرفته شده شامل هزینه های تعمیر، جایگزینی، خواب سیستم و خرابی های اتفاقی می باشند. در برنامه بهینه نت، با تعیین نوع فعالیت ها در هر بازه زمانی، سطح مشخصی از قابلیت اطمینان سیستم، با حداقل مجموع هزینه های فوق حفظ می شود. از آنجا که مدل پیشنهادی دارای ساختاری پیچیده است، بمنظور حل سریع آن از الگوریتم های تبرید تدریجی (Simulated Annealing) و جستجوگر ممنوعه (Tabu Search) استفاده شده است. کارایی این روش ها، در قالب حل مساله برنامه نگهداری و تعمیرات برای سیستمی شامل 14 ایستگاه (جز) نشان داده شده است. 

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند جزیی بر اساس قابلیت اطمینان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان