اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش در پزشکي

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۴، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۳۵۳ تا صفحه‌ی ۳۵۹

سابقه و هدف: علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در خصوص مراقبت از بیماران دیالیزی طی چند دهه اخیر، این بیماران سطوح بالایی از تنش روانی، اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مدل مراقبت پی گیر بر میزان اسنرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردید. روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی که به صورت قبل و بعد انجام شد، 38 بیمار مبتلا به بیماری مرحله انتهایی کلیه در سال 1385 در همدان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه اختصاصی استرس، اضطراب و افسردگی (DASS21)، و اطلاعات دموگرافیک بود. پژوهشگر در مرحله اول پژوهش (قبل)، مرحله آشناسازی را انجام داد و پرسش نامه تکمیل شد. پس از اتمام مرحله اول پژوهش، بلافاصله پژوهشگر اقدام به اجرای مداخله در قالب مدل مراقبت پی گیر در مرحله دوم پژوهش بر روی همان گروه نمود. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون آماری t زوجی و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها، بین میانگین امتیازات استرس، اضطراب و افسردگی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.0001). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با اجرای مدل مراقبت پی گیر، تفاوت معنی داری در سطوح امتیازات استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی ایجاد می شود، به طوری که اجرای این مدل مراقبتی با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر مدل مراقبت پی گیر بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان