اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

منابع طبيعي ايران

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۵۷ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۷۰۳ تا صفحه‌ی ۷۱۴

جنگل فندقلو با مساحتی بالغ بر 4378 هکتار یکی از جنگل های منحصر به فرد در منتهی الیه غربی رشته کوه های البرز و در شمال شرق اردبیل است که هم از لحاظ تنوع گونه ای و هم از نظر موقعیت مکانی به عنوان نزدیک ترین و باارزش ترین جنگل طبیعی در منطقه اردبیل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا انجام مطالعات جنگل شناسی در مورد توالی اکولوژیکی منابع جنگلی آن از جهت مدیریت بهینه و حفظ، احیاء و توسعه جوامع جنگلی موجود در آن ضروری است. بنابراین جهت نیل به اهداف موردنظر در این بررسی 5 توده جنگلی موجود در این جنگل به مساحت 404 هکتار مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی توالی، علاوه بر بررسی های مربوط به ویژگی های ساختاری توده های جنگلی (آمیختگی، آشکوب بندی و زادآوری)، بررسی های نظیر، تجزیه و تحلیل طرح جامع منابع طبیعی فندقلو سال 1363 و مصاحبه با افراد سالخورده و آگاه محلی و همچنین بازدید از توده های مشابه در منطقه آستارا انجام گرفت.نتیجه این بررسی نشان داد که گونه راش چه در توده های جنگلی در حال تکامل و چه در حال تجدید حیات طبیعی این جنگل نقش با اهمیتی دارد و تصورات قبلی در مورد این که این جنگل منحصرا رویشگاه گونه فندق است را ثابت نمی کند. همچنین این بررسی مشخص نمود که افزایش حضور و فراوانی گونه های اصلی و با ارزش مثل، راش بلندمازو، ممرز، بارانک و کرب که نشانگر مراحل میانی و پایانی توالی اند و کاهش حضور و فراوانی گونه های پیش آهنگ مثل، فندق، ازگیل و ولیک که نشان دهنده مراحل اولیه توالی می باشند حاکی از گذر توده های موجود درجنگل فندقلو از مراحل اولیه توالی (پیشاهنگی و بینابینی) است. به طور کلی و با توجه به نتایج این بررسی می توان اذعان نمود که توده های جنگلی فندقلو از نظر توالی طبیعی درحال پیشروی به سمت جوامع جنگلی کلیماکس (جنگل های دانه زاد ناهمسال و آمیخته راش و یا بلوط) می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی توالی توده های راش درجنگل فندقلو اربیل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان