اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله بهینه سازی بهره برداری ریزشبکه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک وباهدف کاهش هزینه بهره برداری وآلودگی تامین باروقیودمنابع تولیدپراکنده انجام می گیرد.ساختارریزشبکه ،مدل مولفه های سیستم ،توابع هدف وروش حل مسئله بهینه سازی شرح داده شده است. ریزشبکه بررسی شده شامل دیزل ژنراتور(DG) پیل سوختی 1(FC) میکروتوربین 1(MT) توربین بادی (WT) سلول خورشیدی (PV) میباشد. هدف اصلی هدف اصلی مقاله نشان دادن تاثیربه کارگیری واحدتولید همزمان برق وحرارت (CHP) درکاهش میزان هزینه وآلودگی ریزشبکه می باشد. بدین منظورمسئله بهینه سازی به صورت چندهدفه درحضوروعدم حضورواحدCHP جهت تامین بارالکتریکی وگرمایی بررسی شده است.نتایج شبیه سازی شده توسط نرم افزارMATLAB صحت بررسی های انجام شده رابرای ریزشبکه موردنظرنشان می دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرتولیدهمزمان برق وحرارت درکاهش هزینه بهره برداری وآلودگی ریزشبکه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک چندهدفه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان