اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات انتشار

مرداد-شهريور, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۱ تا صفحه‌ی ۱۱۹

گیاه پوکسینلیا Puccinellia distans گیاهی چند ساله و مرتعی از تیره گندمیان می باشد. این پروژه با هدف بررسی تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به شوری گیاه پوکسینلیا دیستنس طراحی شده است. گیاهان در محیط کشت شنی در گلخانه کاشته شدند. محلول غذایی مورد استفاده هوگلند بود که بر اساس تیمارهای آزمایش تعدیل شد. آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور انجام شد. فاکتور شوری شامل سه سطح 0، 100، 200 میلی مولار کلرید سدیم و فاکتور سیلیکون شامل سه سطح 0، 0.5 و 1 میلی مولار سیلیکون به صورت سیلیکات سدیم بود. گیاهان قبل از رسیدن به مرحله زایشی برداشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که شوری رشد گیاهان را کم و تغذیه سیلیکون سبب بهبود رشد و افزایش وزن خشک کل گیاهان گردید. شوری سبب افزایش میزان سدیم در بخش هوایی و ریشه گیاهان شد. در صورتی که تیمار سیلیکون میزان یون سدیم را کاهش داد. اثر تیمارهای شوری و سیلیکون بر میزان پتاسیم در گیاه پوکسینلیا دیستنس معنی دار نبود. شوری در میزان یون کلسیم گیاهان تیمار صفر سیلیکون اثر معنی داری نداشت، اما تیمارهای سیلیکون جذب کلسیم را هم در ریشه و هم در بخش هوایی به صورت معنی داری کاهش دادند و این اثر با شوری تشدید گردید. تصور می شود کاهش جذب سدیم در تیمارهای سیلیکون ناشی از اثر بازدارندگی سیلیکون بر میزان تعرق در شرایط شور می باشد. به علاوه کمک به حفظ انجام غشاهای زیستس و حفظ فعالیت پمپ H+–ATPase غشا پلاسمایی در تنش شوری در حضور سیلیکون هم ممکن است سبب کاهش غلظت یون سدیم شده باشد. این نتایج نشان داد که تیمارهای سیلیکون تحمل به شوری را در گیاه پوکلسینلیا دیستنس افزایش داده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر تغذیه سیلیکون در تحمل به شوری گیاه پوکسینلیا دیستنس Puccinellia distans» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان