اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

اطلاعات انتشار

سال

در تحقیق حاضر با مدلسازی سه بعدی گروه شمع بتنی با نرم افزار ABAQUS و فرض محیط خاک به صورت الاستوپلاستیک با مدل رفتاری موهر–کولمب، به مطالعه بررسی اثر زلزله های نورتریج، السنترو و چی چی با توجه به اندر کش خاک– شمع، بر رفتار گروه شمع پرداخته شده است. تاثیر نوع زلزله بصورت تاریخچه زمانی و برای مدلسازی اثر اندرکش خاک– شمع و پدیده انتشار امواج در خاک، از روش حل مستقیم و مرز جاذب استفاده شده است. در نهایت اثر رکود زلزله بر رفتار گروه شمع با رسم نمودار های بیشترین مقادیر جابجایی جانبی ، نشست و تنش موجود در بدنه شمع ، ارزیابی شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل لرزه ای سه بعدی گروه شمع با توجه به اثر نوع زلزله و اندرکش خاک–شمع» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان