اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

۱. عنوان:

عنوان، نام نوشته ای است که نویسنده یا پدیدآورندگان یک کتاب برای آن انتخاب میکنند. در کشورهای غربی کتاب اکثراً با مشخصه مؤلف آن و در شرق معمولاً با عنوان آن شناخته میشود. بافت و ترکیب زبان به رایج شدن این سنت کمک کرده است. فارسی زبانان برای معرفی یک کتاب،

سلسله انتشارات همراه با شماره آن امکان بازیابی کلیه شماره های آن سلسله انتشارات را در کنار یکدیگر فراهم میکند و چه بسا مراجعه کننده ای که فقط عنوان فروست یا سلسله انتشارات را به یاد دارد و آن را با همین مشخصه جستجو خواهد کرد. به هر تقدیر، اهمیت مشخصه عنوان در بازیابی کتاب، لزوم تنظیم فهرست عنوانها را ایجاب میکند که ممکن است به طور جداگانه و یا همراه با فهرستهای مؤلف و موضوع بترتیب الفبایی منظم شود.

۲. پدید آورندگان: آنچه از راه دانش، هنر یا ابتکار پدید می آید با توجه به طریقه، روش در بیان، و ظهور و ایجاد آن، «اثر» خوانده میشود و مؤلف، مصنف و هنرمند، پدید آورنده قلمداد می شوند. یک کتاب ممکن است توسط یک مؤلف به طور انفرادی تهیه شود، یا اینکه اشخاص، انجمن یا مؤسسهای مستقیماً مسؤول نگارش یک اثر باشند.

کتابهایی نیز منتشر می شوند که از زبانی به زبان دیگر برگردانده شده، مترجم یا مترجمانی در مسؤولیت تهیه آن مشارکت دارند. گاهی نیز مصحح یک نسخه خطی و یا کسی که قبول ویرایش و یا حاشیه نویسی نسخه ای را به عهده میگیرد جزء مسؤولین تألیف اثر به شمار میرود. توجه به این جنبه ها برای اهمیت تنظیم و ترتیب کتاب در کتابخانه بسیار اهمیت دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «انتخاب عنوان و اهمیت مشخصه عنوان در بازیابی کتاب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان