اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات مرتع و بيابان ايران

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۲۲)، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷ تا صفحه‌ی ۳۸

اطلاعات موجود در نقشه های پوشش و کاربری اراضی در مدلسازی های هیدرولوژیکی به منظور تخمین زبری سطح یا ضریب اصطکاک و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله هدف مقایسه دو روش جهت تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می باشد. پیش از استفاده از داده های ماهواره ای ابتدا تصحیحات رادیومتری و هندسی بر روی داده های ETM+ صورت گرفت. سپس با بازدید میدانی، طبقات مختلف کاربری و پوشش اراضی تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب گردید. از کلیه باندها به جز باند 6 برای طبقه بندی استفاده شد. به دلیل دقت پایین کلاسهای طبقه بندی شده مناطق مسکونی و جاده این طبقات از فرایند طبقه بندی حذف و جهت وارد کردن این طبقات در نقشه نهایی از لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی صحت تصاویر طبقه بندی شده نشان داد که روش فازی با استفاده از سه لایه در طبقه بندی با صحت کلی 75.12 درصد و ضریب کاپا 0.63 دارای بیشترین صحت و پس از آن روش فازی با دو لایه و حداکثر احتمال به ترتیب با صحت کلی 73.3 و 72.39 درصد و ضریب کاپا 0.6 و 0.59 در رتبه های بعدی از نظر صحت قرار می گیرند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه روشهای فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های +ETM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان