اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر تعدیل وکاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی در سال1387 در مزرعه تحقیقات شماره 3 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک – زراعی 88های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی(به عنوان فاکتور اصلی) و ترکیبات مختلف کود بیولوژیک(به عنوان فاکتور فرعی) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثر سطوح تنش خشکی بر صفات تعداد دانه در ردیف بلال، وزن 300 دانه و عملکرد کل دانه بسیار معنی دار و بر صفت تعداد ردیف دانه دربلال غیر معنی دار بود. نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده در تیمارهای تلقیح با B2تحت شرایط کم آبیاری بالاتر از سایر تیمارها بودند. نتایج تجزیه همبستگی ساده بین شاخص های فیزیولویک رشد در شرایط آبیاری نرمال نشان داد که بین دو شاخص سرعت رشد مطلق و سرعت رشد گیاه با سرعت جذب خالص یا میزان فتوسنتز خالص همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین این نتایج در شرایط تنش خشکی شدید گویای این مطلب است که شاخص سرعت رشد محصول تنها با شاخص های میزان فتوسنتز خالص، دوام وزن زنده و سرعت رشد نسبی همبستگی مثبت و معنی داردارد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه اثر کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا آن و همبستگی شاخص های رشد ذرت تحت شرایط کم آبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان