اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

با توجه به رشد روزافزون استفاده ازDG ها در شبکه های توزیع برق، مسأله تعیین مشخصات و محل نصب DG اهمیت فراوانی یافته است. تعیین مشخصاتDG از قبیل مقدار تولید توان و نیز ضریب توان این تولید و نیز تعیین مکان نصب DG به منظور بهرهبرداری بهینه از این واحدها بسیار حائز اهمیت میباشد. در این مقاله سه پارامتر شامل مقدار تولیدDG ضریب توان DG و محل نصب این واحدها مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش ارائه شده مبتنی بر بهینه سازی این سه پارامتر به منظور کاهش تلفات در خطوط شبکه توزیع میباشد. بدین منظور برای تعیین مقدار بهینه تولید توان DG ها از روش تحلیلی و بهره گیری از رابطه تلفات کرون استفاده شده است. برای تعیین ضریب توان و مکان بهینه نصبDG الگوریتم جستجوی هوشمند ژنتیک بکار گرفته شده است. تلفیق دو روش تحلیلی و جستجوی هوشمند هم باعث افزایش دقت و درستی جوابها و هم منجر به سادگی و افزایش سرعت حل مسأله بهینه سازی می شود؛ بنابراین مزایای هر دو روش را داراست

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جایابی و تعیین مقدار بهینه مولدهای مقیاس کوچک در شبکه های توزیع با ترکیب روش های تحلیلی و الگوریتم ژنتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان